OGÓLNOPOLSKI SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 Nieodpłatna pomoc przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
 • która nie ukończyła 26 lat,
 • która ukończyła 65 lat.
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • która jest w ciąży.


Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie (oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, ważnej Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia o posiadanym statusie kombatanta, ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, dokumentu stwierdzającego tożsamość, dokumentu potwierdzającego ciążę), a w przypadku konieczności uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej poprzez złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w ww. sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 

Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w punktach zlokalizowanych w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty oraz w siedzibach wybranych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Lista punktów znajduje się TUTAJ.

 

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

 

 

Zmieniony (Czwartek, 09 Kwiecień 2020 06:24)