Od dnia 25 maja 2020 r. wznawia się obsługę interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Czytelnie Akt oraz Punkty Kasowe w obu siedzibach Sądu (zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 19 maja 2020 r., Nr 112/20/Adm.).

 

Sekretariaty Wydziałów/Sekcji i Oddziałów nie obsługują interesantów - do odwołania (§ 1 ust. 2 ww. zarządzenia).

 

W dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu w czasie trwania epidemii, m.in. poprzez:

 •   ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynkach Sądu i ograniczenie czasu ich przebywania w budynkach,
 •   ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem,
 •   maksymalne ograniczenie obrotu korespondencji tradycyjnej.
 
 
 
  WAŻNE INFORMACJE:
 
 • Wejście na teren Sądu możliwe jest jedynie po wskazaniu powodu wizyty.
 • Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 20 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.
 • Osoby wchodzące do Sądu podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury.
 • Osoby wchodzące do Sądu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa.
 • Wszelkie sprawy winny być załatwiane w pierwszej kolejności za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia, w celu przeprowadzenia kwarantanny.
 • Wykaz spraw pilnych rozpoznawanych na wokandach w okresie 17 marca - 31 maja 2020r., znajduje się w wykazie wokand.
 • Od dnia 01 czerwca 2020 r. wszystkie terminy spraw, które nie zostały zniesione lub zmienione, będą odbywały się zgodnie z wyznaczonymi terminami.
 • Od dnia 01 czerwca 2020 r. wszystkie sprawy będą sukcesywnie wyznaczane.
 
Szczegółowe zasady przyjęć interesantów znajdują się w tym miejscu.
 

Zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną (58) 32-13-700 a także za pośrednictwem poczty e-mail oraz platformy e-PUAP, a także do korzystania z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w tym miejscu.

 

  

I N F O R M A C J A

 

Z dniem 01 grudnia 2019 r. - na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz. Min. Spraw. poz. 234) tworzy się XIV Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - z przekształcenia obecnie funkcjonującej Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

 


 

I N F O R M A C J A

 

Od dnia 02 grudnia 2019 r. przychodzące połączenia telefoniczne do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku będą przekierowywane do Biura Obsługi Interesantów, które przejmie telefoniczne udzielanie informacji o stanie spraw na podstawie danych ujawnionych w biurowości elektronicznej.

W związku z powyższym, następujące numery telefonów zostaną przekierowane do Biura Obsługi Interesantów:

 • 58 32-13-430
 • 58 32-13-432
 • 58 32-13-435
 • 58 32-13-438
 • 58 32-13-831
 • 58 32-13-737
 • 58 32-13-735
 • 58 32-13-732 

 

 


 

I N F O R M A C J A

 

Od 18 listopada 2019 r. III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku mieści się

w nowej siedzibie przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku.
 

 • Wszystkie wnioski/pisma:

·         należy wysyłać na adres siedziby Wydziału: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk,

·         są przyjmowane przez Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Żabi Kruk 16 (parter budynku), w ustalonych godzinach pracy Sądu - poniedziałek w godzinach 7:30 - 17:30; wtorek - piątek w godzinach 7:30 - 15:00.

 • Informacja telefoniczna jest udzielana pod numerem telefonu: 58 32-13-700.

·         Informacja telefoniczna w zakresie wyjaśnienia wzmianki w księdze wieczystej jest udzielana pod numerem telefonu: 58 32-13-750 (Czytelnia Akt III Wydziału Ksiąg Wieczystych)

·         Odpisy ksiąg wieczystych są wydawane przez Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Żabi Kruk 16.

·         Czytelnia Akt III Wydziału Ksiąg Wieczystych mieści się przy ul. Żabi Kruk 16 (parter budynku).

·         Sekretariat III Wydziału Ksiąg Wieczystych mieści się przy ul. Żabi Kruk 16 (parter budynku).

·         Kierownik Sekretariatu III Wydziału Ksiąg Wieczystych – numer telefonu: 58 32-13-404.