Opłaty sądowe Drukuj

 

I Wydział Cywilny
„Opłaty sądowe w sprawach cywilnych (pozwy) w tym w postępowaniu uproszczonym:
- wartość przedmiotu sporu do 500 zł: 30 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 500 zł do 1.500 zł: 100 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 1.500 zł do 4.000 zł: 200 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 4.000 zł do 7.500 zł: 400 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 7.500 zł do 10.000 zł: 500 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 10.000 zł do 15.000 zł: 750 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 15.000 zł do 20.000 zł: 1.000 zł.
        Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł pobiera się od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą
5 % tej wartości.” 
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto
właściwego Wydziału Sądu: I Wydział Cywilny -NBP O/Gdańsk 19 1010 0055 3313 0040 6400 0001.
 
II Wydział Karny
Opłaty sądowe w sprawach karnych - postępowania karne i wykroczeniowe:
- klauzula prawomocności: 6zł za stronę
 
W sprawach o wykroczenia:
- w wyniku orzeczenia sądu
> koszty sądowe: 100 zł + wydatki poniesione przez Skarb Państwa w toku postępowania
> opłata w wysokości 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł
- w postępowaniu nakazowym i orzeczenie wydane w trybie art. 58 § 1 kpk
> koszty sądowe: 50 zł
> opłata w wysokości 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł
 
W sprawach karnych:
Skazany zobowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności:
> do 3 miesięcy - 60 zł
> do 6 miesięcy - 120 zł
> do 1 roku - 180 zł
> do 2 lat - 300 zł
> do 5 lat - 400 zł
Skazany na karę grzywny - opłata 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł
Skazany na karę grzywny obok pozbawienia wolności - 20% od kwoty grzywny
W razie orzeczenia grzywny na podstawie art.71 § 1 kk - opłata 10% od kwoty grzywny, nie mniej niż 30 zł
W razie warunkowego umorzenia postępowania - od 60 do 100 zł
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto właściwego Wydziału Sądu: II Wydział Karny - NBP O/Gdańsk 89 1010 0055 3313 0040 6400 0002.
 
III Wydział Ksiąg Wieczystych
1.        od wniosku o wydanie w postaci papierowej:
a)      odpisu zwykłego księgi wieczystej 30 zł (pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych),
b)      odpisu zupełnego księgi wieczystej 60 zł (pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych ,
c)      wyciągu z księgi wieczystej:
- 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
- 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
- 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
- 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej (pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów)
d) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł (pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń)
2. od złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:
a) odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,
c) wyciągu z księgi wieczystej:
- 5 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
- 10 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
- 15 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
- 20 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
 d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł,
3. od wniosku o wyszukanie  ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych – 20 zł,
3. wpis własności – 200 zł,
4. wpis użytkowania wieczystego – 200 zł,
5. wpis ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka, zastaw, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) – 200 zł,
6. wykreślenie hipoteki – 100 zł,
7. wykreślenie roszczenia wpisanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
a)  w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej - 250 zł,
b) w pozostałych przypadkach – 75 zł,
8. wpis udziału w prawie – część opłaty stałej proporcjonalna do udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,
9. zmiana właściciela/użytkownika wieczystego/uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na
podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – 150 zł,
10. wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału
majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami – 150 zł, 
11. wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,
12. założenie księgi wieczystej – 100 zł,
13. założenie księgi wieczystej+wpis własności - 300 zł,
14. ujawnienie budynku – 100 zł,
15. sprostowanie działu I-O – 100 zł,
16. odłączenie nieruchomości lub jej części - 100 zł,
17. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona – 100 zł, 
18. wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji – 50 zł,
19. wpis praw osobistych i roszczeń (prawo pierwokupu, odkupu, dożywocie, umowa dzierżawy) – 150 zł,
20. podwyższenie sumy hipoteki, zmiana terminu spłaty kredytu, zmiana waluty, roszczenie o ustanowienie lub
przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce przez inną hipotekę – 150 zł,
21. wykreślenie wpisu – połowa opłaty należnej od wniosku o wpis, 
22. opłata od skargi na orzeczenie referendarza sądowego – w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego
orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł. 
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, za wyjątkiem odpisów z Ksiąg Wieczystych. Wpłat
można dokonywać w kasach sądu na konto: III Wydział Ksiąg Wieczystych - NBP O/Gdańsk 
62 1010 0055 3313 0040 6400 0003.
 
IV i V Wydział Gospodarczy
W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych,
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych,
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych,
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych,
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych,
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych,
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od
pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
W postępowaniu nakazowym od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania
w postępowaniu nakazowym (1/4 opłaty od pozwu- zaokrąglić do pełnego złotego).
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na
konto właściwego Wydziału Sądu:
IV Wydział Gospodarczy:
NBP O/Gdańsk 35 1010 0055 3313 0040 6400 0004
V Wydział Gospodarczy:
NBP O/Gdańsk 08 1010 0055 3313 0040 6400 0005
 
VI Wydział Gospodarczy
Opłaty sądowe (sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne)
- wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej : 30zł,
- wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą : 1000zł,
- wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego: 1000zł,
- wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego : 1000zł,
- wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego : 200zł,
- zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym :
200zł,
- uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego : 200zł,
- uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości : 200zł,
- zarzuty przeciwko planowi podziału : 100zł,
- wniosek o uchylenie lub zmianę układu : 100zł,
- wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego : 100zł,
- wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej : 100zł,
- wniosek upadłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które
nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym : 100zł,
- sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszenia wierzytelności : piąta część opłaty stosunkowej (wysokość opłaty stosunkowej
określona została w art. 13 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
- zażalenie na postanowienie sędziego - komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu : piąta część opłaty stosunkowej
(wysokość opłaty stosunkowej określona została w art. 13 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach
sądu na konto VI Wydziału
Gospodarczego - NBP O/Gdańsk 78 1010 0055 3313 0040 6400 0006.
 
VII i VIII Wydział Gospodarczy KRS
OPŁATY ZA OGŁOSZENIE WPISU DO KRS W MONITORZE SĄDOWYM
I GOSPODARCZYM ORAZ OPŁATY ZA ODPISY Z KRS:
Opłaty należy wnosić wyłącznie na rachunki właściwego Wydziału Sądu:
 
VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NBP O/O Gdańsk 51 1010 0055 3313 0040 6400 0007
 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NBP O/O Gdańsk 24 1010 0055 3313 0040 6400 0008
 
Opłaty sądowe: Krajowy Rejestr Sądowy
 
Rejestr Przedsiębiorców
Wszystkie podmioty podlegające wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców KRS:
- rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców: opłata sądowa 500 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym
- zmiana wpisu: opłata sądowa 250 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym
- wykreślenie podmiotu: opłata sądowa 300 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- wykreślenie z Rejestru przedsiębiorców bez jednoczesnego wykreślania z KRS: 150 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- wpis wzmianki o złożeniu dokumentów (np. sprawozdania finansowe): opłata sądowa 40 zł oraz opłata 100 zł za
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej
Stowarzyszenia i związki zawodowe (bez jednoczesnego wpisu do Rejestru przedsiębiorców):
- rejestracja: bez opłat
- zmiana wpisu: bez opłat
- wykreślenie podmiotu: bez opłat
 
Inne podmioty (bez jednoczesnego wpisu do Rejestru przedsiębiorców):
- rejestracja: 250 zł
- zmiana wpisu: 150 zł
- wykreślenie podmiotu: 300 zł
 
Rejestr dłużników niewypłacalnych
- wpis na wniosek: 300 zł
- wykreślenie wpisu: 150 zł
 
Organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności
gospodarczej:
- rejestracja: bez opłat
- zmiana wpisu: bez opłat
- wykreślenie statusu OPP: bez opłat
 
Inne opłaty:
- wniosek o przyjęcie dokumentu do akt rejestrowych: opłata sądowa 40 zł
- wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym: opłata sądowa 100 zł
- skarga na orzeczenie referendarza sądowego: opłata sądowa 100 zł
- opłata w kwocie 300 złotych pobierana od innych wniosków niż dotyczące wpisu do rejestru, jeżeli
należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków
o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli
przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą.
Opłaty uiszczane w systemie S24, opłacane on-line, automatycznie poprzez system:
- opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym: spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy
zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz opłata 100 zł
za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym: zmiany dotyczącej spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej
przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz opłata 100 zł za ogłoszenie w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sadowego
- odpis aktualny: 30 zł
- odpis pełny: 60 zł
- wniosek za informację z rejestru KRS: 5 zł
- zaświadczenie z KRS: 15 zł
- wyciągi z KRS: dział I - 10 zł, kolejny dział - 5 zł
- za dokument złożony w postaci elektronicznej i kopię dokumentu złożonego w postaci papierowej z elektronicznego katalogu
dokumentów spółek, wydane na wniosek o ich udostępnienie - 50 zł
 
OPŁATY ZA POZOSTAŁE OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00 – 950 Warszawa
 
 
NBP O/O WARSZAWA
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Opłatę tą ustala się na podstawie ilości znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe,
i odstępy pomiędzy wyrazami. Opłata za jeden znak wynosi *0,70 zł*. Kwota za ogłoszenie nie może być
mniejsza niż *60 zł*
 
Monitor Sądowy i Gospodarczy nie współpracuje z internetowym/centralnym rejestrem ogłoszeń. Wpłata na
konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienia do spółek jest dobrowolna i nie ma charakteru
obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 
Opłata za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie podmiotu do KRS, o ile jego ogłoszenie
podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł.
 
IX Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych (Rejestr Zastawów)
- Postępowanie rejestrowe
> wpis do rejestru (Rz-1) - 200 zł
> zmiana wpisu (Rz-2) - 100 zł
> wykreślenie z rejestru (Rz-3) - 100 zł
> dołączenie dokumentu do akt rejestrowych - 40 zł
- Centralna Informacja Rejestru Zastawów
> wniosek o wydanie odpisu z rejestru (Dw-4) - 15 zł
> wniosek o ustalenie pozycji rejestru zastawów (Dw-3) -10 zł
> wniosek o wydanie zaświadczenia (Dw-1 i  Dw-2) - 20 zł
·         Opłaty za odpisy i zaświadczenia z Rejestru Zastawów można dokonywać przelewem lub
w kasie Sądu.
·         Opłaty za złożone wnioski do Rejestru Zastawów można wnosić znakami elektronicznymi, dokonując
wpłaty w kasie Sądu lub na konto Wydziału:
 
IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
NBP O/Gdańsk 94 1010 0055 3313 0040 6400 0009
 
XII Wydział Wykonawczy
Opłaty sądowe przy wykonywaniu orzeczeń sądu
Ø  wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
Ø  wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
Ø  ponowny wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej
jednak niż 25 zł,
Ø  wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,
Ø  wniosek o zatarcie skazania - 45 zł.
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat
w kasach sądu na konto XII Wydziału Wykonawczego - NBP O/Gdańsk 
13 1010 0055 3313 0040 6400 0012.
 
XIII Wydział Cywilny
 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WPISY DOKONYWANE W REJESTRZE SPADKOWYM
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym
– opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na
zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  w Gdańsku: 
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 (NBP O/O Gdańsk)
W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego.
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto właściwego
Wydziału Sądu: XIII Wydział Cywilny - NBP O/Gdańsk 83 1010 0055 3313 0040 6400 0013.
 
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1) stwierdzenie nabycia spadku;
2) zabezpieczenie spadku;
3) sporządzenie spisu inwentarza;
4) odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 
Jeżeli wnioski, o których mowa wyżej, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się
od każdego z nich odrębnie.
 
Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych – postępowanie egzekucyjne:
- skarga na czynność komornika: 50 zł
- zażalenie oraz skarga na czynność Referendarza Sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności - 50 zł
- zażalenie oraz skarga na czynność Referendarza Sądowego w pozostałych przypadkach - 150 zł
- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa: 50 zł
- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika: 50 zł
- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana
w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienia lub obowiązek po powstaniu tytułu lub
w toku sprawy przed wydaniem tytułu: 50 zł
- wniosek o ponowne wydane tytułu wykonawczego w zamian za utracony: 50 zł
- wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku: 200 zł
- wniosek o egzekucję świadczenia niepieniężnego: 200 zł
- zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji: 50 zł
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto Sekcji ds.
Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym - NBP O/Gdańsk 21 1010 0055 3313 0140 6400 0013.
 
XIV Wydział Cywilny
„Opłaty sądowe w sprawach cywilnych (pozwy) w tym w postępowaniu uproszczonym:
- wartość przedmiotu sporu do 500 zł: 30 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 500 zł do 1.500 zł: 100 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 1.500 zł do 4.000 zł: 200 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 4.000 zł do 7.500 zł: 400 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 7.500 zł do 10.000 zł: 500 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 10.000 zł do 15.000 zł: 750 zł,
- wartość przedmiotu sporu ponad 15.000 zł do 20.000 zł: 1.000 zł.
        Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 zł pobiera się od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą
5 % tej wartości.” 
 
* Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasach sądu na konto
właściwego Wydziału Sądu: XVI Wydział Cywilny -NBP O/Gdańsk 56 1010 0055 3313 0040 6400 0014.
 
OPŁATY KANCELARYJNE - dotyczy wszystkich Wydziałów/Sekcji
- od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy: 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.
- od wniosku o wydanie poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem.
prawomocności lub wykonalności: 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.
- od wniosku o wydanie e-protokołu: 20 zł za każdy wydany nośnik.
- nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie aktu odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonywalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.
 
OPŁATA ODNOSZĄCA SIĘ DO WNIOSKU O DORĘCZENIE ORZECZENIA ALBO ZARZĄDZENIA Z UZASADNIENIEM - dotyczy wszystkich Wydziałów/Sekcji
 
Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.
W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.